×
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG & HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2023

I - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2023:

I.1 Toàn văn Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023: TẠI ĐÂY

I.2 Công văn giải trình v/v ý kiến của Kiểm toán ngoại trừ tại BCTC riêng năm 2023: TẠI ĐÂY

I.3 Công văn giải trình v/v biến động kết quả kinh doanh được kiểm toán năm 2023: TẠI ĐÂY

II - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023:

II.1 Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023: TẠI ĐÂY

II.2 Công văn giải trình v/v ý kiến của Kiểm toán ngoại trừ tại BCTC hợp nhất năm 2023: TẠI ĐÂY

II.3 Công văn giải trình v/v biến động kết quả kinh doanh hợp nhất được kiểm toán năm 2023: TẠI ĐÂY