×
Đăng ký nhãn hiệu số 476091

Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C thông báo ngày 26 tháng 02 năm 2024, Công ty nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số: 476091 cấp theo Quyết định số: 1140/QĐ-SHTT ngày 05/01/2024 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C: TẠI ĐÂY