×
GCF - Nghị quyết & Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ngày 07/04/2023 (xem tại đây).
2. Các Báo cáo & Tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (xem tại đây).

3. Biên bản Thẩm tra tư cách cổ đông & Biên bản kiểm phiếu (xem tại đây).