×

Tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Thông tin về người nội bộ của Công ty có liên quan đến tổ chức thực hiện giao dịch: Ông Pham Hop Pho - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Tổng Giám Đốc

Mã chứng khoán giao dịch: GCF

Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 5.901.918 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 19,23%

Số lượng đăng ký giao dịch: 5.901.918 cổ phiếu, tỷ lệ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu 0%.

Hình thức đăng ký giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Thời gian giao dịch: từ ngày 17/5/2024 đến ngày 14/6/2024