×

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt đăng ký mua 1.359.800 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
- Mã chứng khoán: GCF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.542.118 CP (tỷ lệ 14,8%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.359.800 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cân đối danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/01/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/02/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Pham Pho Hop
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)