×
GCF đặt mục tiêu 2024 lãi sau thuế gấp đôi

CTCP Thực phẩm G.C (GCFood, UPCoM: GCF) dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024, tổ chức ngày 12/04, kế hoạch kinh doanh, chi cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành ESOP và bầu thay thế 1 thành viên HĐQT.

Tái định vị, mục tiêu lãi sau thuế 2024 gần gấp đôi

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2024 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, GCF vẫn đề ra kế hoạch kinh doanh tăng trưởng cho năm 2024.

Mục tiêu doanh thu đạt gần 573 tỷ đồng, tăng 21% so với kết quả năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hơn 52 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi năm trước.

Năm 2024 là năm GCF tái định vị là công ty công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, thực phẩm.

Theo đó, Công ty định hướng tham gia phối hợp cùng các đối tác hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư, đánh giá tình hình thực tế kế hoạch tài chính để đầu tư phát triển dự án, tăng quy mô sản xuất đối với các công ty con/thành viên.

Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả vùng nguyên liệu, gia tăng khả năng tự cung cấp nguyên liệu đối với các công ty con/thành viên.

Đồng thời tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ từng lĩnh vực, công việc cụ thể, khắc phục những bất hợp lý trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Hệ thống các quy trình, dữ liệu số hóa để nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ doanh nghiệp.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 16%, phát hành 1.5 triệu cp ESOP

GCF dự kiến phát hành hơn 4.98 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 16% (cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được 1 quyền và 100 quyền sẽ nhận được 16 cp phát hành thêm).

Số cổ phần này không bị hạn chế chuyển nhượng. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá là 49.8 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dựa trên BCTC kiểm toán đến ngày 31/12/2023. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ngoài ra, GCF dự kiến chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu và tiền mặt, tương đương hơn 42 tỷ đồng.

Song song đó, GCF dự kiến phát hành tối đa 1.5 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá phát hành 10,000 đồng/cp. Thời điểm phát hành trong vòng 1 năm kể từ ngày phương án được phê duyệt.

Đối tượng phát hành là các lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt, người lao động có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Toàn bộ cổ phiếu ESOP phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Số vốn thu được tương đương 15 tỷ đồng sẽ được dùng phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nếu hoàn tất cả 2 đợt phát hành trên, vốn điều lệ của GCF sẽ tăng từ gần 307 tỷ đồng lên gần 372 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ lần này cũng sẽ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập - ông Đinh Thế Hiển kể từ ngày 12/04/2024 và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập thay thế cho nhiệm kỳ 2022-2026. Người được đề cử là ông Thái Văn Chuyện.

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu GCF đang được giao dịch quanh mức 14,000 đồng/cp, giảm hơn 7% so với đầu năm. Thanh khoản chỉ gần 2,000 cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu GCF từ đầu năm đến nay

Hàn Đông