×
Đổi mới hoạt động công đoàn trong tình hình mới

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả đạt được của công đoàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua?

- Đồng chí Trần Văn Đông: Toàn tỉnh hiện có khoảng 51.700 lao động (kể cả các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn) với 26.500 lao động nữ; trong đó, khu vực doanh nghiệp (DN) chiếm 62,6%, tăng 4,3% so với đầu nhiệm kỳ. LĐLĐ tỉnh hiện quản lý 731 công đoàn cơ sở (CĐCS), gần 35.000 đoàn viên (ĐV). Những năm qua, do tác động của dịch COVID-19 và biến động kinh tế thế giới, tình hình sản xuất, kinh doanh của DN gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc làm của một bộ phận người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, với chính sách phát triển kinh tế, hoạt động dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm, sự phục hồi và mở rộng quy mô sản xuất, việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ cơ bản ổn định.

Các cấp công đoàn từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động thích ứng linh hoạt với tình hình mới, thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X đề ra. Công tác tham gia, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho ĐV, NLĐ được quan tâm thực hiện. Hằng năm, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% DN nhà nước và 85% DN ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ, vượt chỉ tiêu 13%. Có 100% DN nhà nước (vượt chỉ tiêu 33%) và 90% DN ngoài khu vực nhà nước (vượt chỉ tiêu 50%) tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 100% DN nhà nước, 78% DN ngoài khu vực nhà nước ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, vượt chỉ tiêu 11,4%; chất lượng các bản thỏa ước ngày càng được nâng cao với nội dung, điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục; các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện hiệu quả. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cấp công đoàn tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, trọng tâm là “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” một cách sáng tạo, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần vào kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, đã có 4.034 sáng kiến tham gia, đạt 121% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước.

Công nhân Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt chế biến nha đam xuất khẩu. Ảnh: Văn Nỷ

Công tác phát triển ĐV, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh phát triển tăng thêm 6.266 ĐV, vượt chỉ tiêu 766 ĐV; thành lập 94 CĐCS, trong đó có 29 CĐCS DN có sử dụng từ 20 lao động trở lên, đạt 100% chỉ tiêu. Bình quân hằng năm, có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu 21,9%; có 98% CĐCS khu vực nhà nước, 79,6% CĐCS ngoài khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Bên cạnh kết quả đạt được, Công đoàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Vai trò tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ có lúc, có nơi, nhất là cấp cơ sở còn hạn chế; hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ còn thiếu chủ động. Chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể ở một số DN ngoài nhà nước còn thấp. Phong trào thi đua còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Công tác tuyên truyền, vận động một số công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước hiệu quả còn thấp.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ mới?

- Đồng chí Trần Văn Đông: Dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú (Ninh Sơn). Ảnh: V.M

Cụ thể, các cấp công đoàn tập trung các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp, vận động; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thu hút NLĐ tham gia vào tổ chức công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, Công đoàn tỉnh đã đề ra 3 giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện đó là: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho ĐV, NLĐ, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc; xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là chủ tịch CĐCS tại DN ngoài khu vực nhà nước; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, trong đó, ưu tiên lĩnh vực quản lý ĐV và tài chính.

* Phóng viên: Đồng chí có yêu cầu, gửi gắm gì đối với các đại biểu tham dự để đại hội đạt chất lượng cao nhất?

- Đồng chí Trần Văn Đông: Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tổ chức công đoàn và cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan tình hình, kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tổng LĐLĐ Việt Nam để từ đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng, các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Công nhân Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành Ninh Thuận vào ca sản xuất. Ảnh: Hồng Lâm

Đồng thời, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI... Sự thành công của đại hội là bước ngoặc đánh dấu sự phát triển trong giai đoạn mới, thể hiện rõ ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, ĐV, NLĐ và các cấp công đoàn trong tỉnh. Do đó, đại biểu tham dự cần tập trung trí tuệ, nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, tạo cơ sở cho sự nhất trí cao về những nội dung chủ yếu trong các văn kiện. Sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ mới với những thành viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức phẩm chất tốt và có đủ năng lực để chỉ đạo, tập hợp, đoàn kết ĐV, NLĐ thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI đề ra.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

------------

Ý kiến tâm huyết của các công đoàn viên:

* Ông Hồ Tấn Ninh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May Tiến Thuận: Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty hiện có 1.909 đoàn viên (ĐV), với 36 tổ công đoàn. Những năm qua, CĐCS Công ty đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, Ban Chấp hành CĐCS thường xuyên tuyên truyền, động viên, khích lệ ĐV, người lao động (NLĐ) tích cực đầu tư, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong lao động. Đặc biệt, qua việc hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, CĐCS Công ty được giao chỉ tiêu 80 sáng kiến. Kết quả, đội ngũ ĐV đã ra sức thi đua sáng tạo, thực hiện 103 sáng kiến, đạt 128% so với chỉ tiêu giao. Trong đó, hầu hết các sáng kiến đều được triển khai, ứng dụng vào thực tiễn các khâu sản xuất, qua đó tiết kiệm được thời gian, giảm bớt các chi phí trong quá trình sản xuất.

Nhằm góp phần vào mục tiêu chung xây dựng Ninh Thuận ngày càng phát triển, giàu mạnh, tôi kỳ vọng CĐ tỉnh trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả, góp phần lan tỏa hơn nữa khí thế thi đua trong ĐV, NLĐ n

* Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Tân Tiến Ninh Thuận: Quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đoàn viên, người lao động

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng giúp đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ thực tiễn tại công ty chúng tôi với 146 ĐV, phần lớn là lao động nữ, thời gian qua, công đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách và quyền lợi chính đáng của ĐV như: Tiền lương, quy chế nâng lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ lương thưởng tết từ 1,5-2 lần mức lương cơ sở/người; quan tâm chăm lo con em ĐV, NLĐ; thăm hỏi hiếu hỷ; tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và NLĐ... Qua đó, NLĐ đều yên tâm lao động, sản xuất, có tinh thần làm việc gắn bó lâu dài với công ty, 100% ĐV có việc làm ổn định, đời sống bảo đảm với mức thu nhập bình quân từ 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho ĐV, NLĐ, tôi mong muốn đại hội lần này, Công đoàn tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với ĐV, NLĐ, nhất là các trường hợp hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực như: Hỗ trợ xây dựng nhà ở; chăm lo hơn nữa sức khỏe; đa dạng các hoạt động phúc lợi cho ĐV, NLĐ trong Tháng Công nhân...

* Bà Lương Thị Mỹ Nữ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới hoạt động

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, hiện có 343 đoàn viên (ĐV) công đoàn (CĐ). Thời gian qua, CĐ công ty đã phát huy tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, người lao động (NLĐ). Với phương châm “lấy công nhân lao động làm đối tượng vận động”, Ban Chấp hành CĐ đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐV, NLĐ để có những đề xuất kịp thời với lãnh đạo công ty chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV.

Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quan tâm sâu sát, tập trung hướng về NLĐ nhiều hơn, là cầu nối để NLĐ nói lên tiếng nói của mình, đảm bảo về quyền lợi của công nhân lao động, động viên để họ đạt kết quả tốt trong sản xuất, góp phần phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Trong đó, cần quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ CĐ nhằm đáp ứng yêu cầu thủ lĩnh công nhân trong thời đại mới; tiếp tục vận động các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ. Tiếp tục xây dựng những sân chơi, hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao,... nhằm nâng cao tinh thần cho ĐV sau những ngày làm việc căng thẳng cũng như tạo sự kết nối giao lưu giữa các ĐV.

Uyên Thu-Lê Thi - Duy Nam

https://baoninhthuan.com.vn/news/140675p1c30/doi-moi-hoat-dong-cong-doan-trong-tinh-hinh-moi.htm